Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2018г.

Одитиран годишен отчет за 2018г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2018г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2018г.

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2018г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2018г.

Консолидиран шестмесечен отчет за 2018г.

Шестмесечен отчет за 2018г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 28.06.2018

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 30.05.2018

Полученo уведомлениe за разкриване на дялово участие в дружеството от Управляващо дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД

Полученo уведомлениe за разкриване на дялово участие в дружеството от "Ню Уеб Маркет" АД

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 31.05.2018

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2018г.

Междинен отчет за първото тримесечие на 2018г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 20.02.2018