Одитиран годишен отчет за 2013г.

Междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2013г.

Междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2013 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 19.09.2013 г.

Уведомление за отлагане на извънредното общо събрание на акционерите

Покана и писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Междинен отчет за второ тримесечие на 2013 г.

Получено корегирано търгово предложение

Вписани обстоятелствата и обявен отчет в Търговския регистър

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за приети решения от редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за отлагане на общо събрание на акционерите

Получено търгово предложение

Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомления за разкриване на дялово участие

Материали и образец от пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Междинен отчет за първото тримесечие на 2013 г.