Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2021г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2021г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2021г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2021г.

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2021г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2021г.

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2021г.

Уведомление за промяна на медията за публикуване на регулирана информация

Шестмесечен финансов отчет за 2021г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

"Уеб Медия Груп" АД финализира придобиването на "Радио станция" ЕООД

Обявяване на вътрешна информация

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2021г.

Междинен отчет за първото тримесечие на 2021г.