Одитиран годишен отчет за 2012 г.

Междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2012 г.

Информация по чл.82 б, ал.1 от ЗППЦК за периода 10.08.2011 10.08.2012 година

Междинен отчет за дейността през второто тримесечие на 2012 г.

Приетите решения от общото събрание на акционерите са вписани в Търговския Регистър

Назначен е директор за връзка с инвеститорите

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за приети решения от редовно годишно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Директорът за връзки с инвеститорите е освободен от длъжност

Прието решение за свикване редовно годишно общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2012 г.