Здравко Атанасов Стоев

Председател на Съвета на директорите

Марин Иванов Стоев

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Георги Бойков Тодоров

Независим член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Здравко Стоев и Марин Стоев заедно.