Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2020г.

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2020г.

Одитиран годишен отчет за 2020г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2020г.

Получено коригирано търгово предложение

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2020г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2020г.

Получено търгово предложение

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2020г.

Шестмесечен финансов отчет за 2020г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2020г.

Междинен отчет за първото тримесечие на 2020г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за назначаване на нов съвет на директорите

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД