Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Уеб Медия Груп" АД

"Уеб Медия Груп" АД е с едностепенна система на управление. Дружеството има тричленен съвет на директорите. Един от членовете на съвета на директорите е независим член, по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.Членовете на съвета на директорите избират измежду своя състав изпълнителен член на съвета на директорите, на когото се възлага управлението на дружеството.

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, се определя от общото събрание на акционерите.

Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите се определя от съвета на директорите в договор за възлагане на управлението на дружеството. Договорът за възлагане на управлението на дружеството се одобрява от съвета на директорите и се подписва от председателя на съвета на директорите или от друг определен член на съвета.

Възнаграждението на членовете на съвета на директорите е постоянно, но може да бъде и с променлива част при съответни условия.

I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА КОИТО НЕ Е ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Възнаграждението, което се определя на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството е в размер не по-малък от минималния осигуритерен праг за дейността, определен съгласно НКИД. Това възнаграждение е постоянно.

При изпълнение на критерии за постигнати резултати и след решение на общото събрание на акционерите може да се определя променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите. Това възнаграждение на всеки член не може да бъде по-високо от четири месечни постоянни определени за съответната година възнаграждения. 

Изплащането на 40% от определеното променливо възнаграждение се разсрочва за срок от три години, като съобразно възможностите на дружеството се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване. Останалата част от определеното променливо възнаграждение се изплаща пропорционално през месеците до следващия отчетен период.

Това възнаграждение става променлива част към месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, което се добавя към определеното постоянно възнаграждение.

В случай, че в последващ отчетен период критериите за постигнати резултати не са изпълнени или когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, изплащането на променливата част от възнаграждението се спира, а по решение на общото събрание на акционерите може да бъде и прекратено.

Определените критерии, при изпълнението на които може да се предложи на общото събрание на акционерите да се изплаща променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството са :

 

  • ефективност – нарастване с най-малко 10% на отношението между приходи и разходи  на дружеството на годишна база;
  • рентабилност – нарастване с най-малко 10% на приходите от продажби на годишна база; стабилност на собствения капитал на дружеството; ефективно управление активите и пасивите на дружеството
  • финансова автономност – редовно изплащане задължения на дружеството и липса на поети нови задължения на годишна база.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите е в размер не по-малък от минималния осигуритерен праг за дейността, определена съгласно НКИД. Това възнаграждение е постоянно. В договора за възлагане на управлението на дружеството може да се определи и променливо възнаграждение в зависимост от постигане  изпълнението на критерии и за постигнати резултати. Възнаграждението не може да бъде по-високо от годишното възнаграждение, получено през предходната година. Изплащането на 40% от определеното променливо възнаграждение се разсрочва за срок от три години, като съобразно възможностите на дружеството се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване. Останалата част от определеното променливо възнаграждение се изплаща пропорционално през месеците до следващия отчетен период. Това възнаграждение става променлива част към месечното възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите и се добавя към определеното постоянно възнаграждение.

В случай, че в последващ отчетен период критериите за постигнати резултати не са изпълнени или когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството, изплащането на променливата част от възнаграждението се спира, а по решение на съвета на директорите може да бъде и прекратено.

По решение на общото събрание на акционерите полученото променливо възнаграждение от изпълнителния член на съвета на директорите може да бъде върнато на дружеството, когато това възнаграждение е предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Условията и срокът за връщане се определят от общото събрание на акционерите, ако те не са определени в договора за управление.

Определените критерии в договора за управление, при изпълнението на които може да се получи променливата част от възнаграждението на изпълнителния директор са:

  • ефективност – нарастване с най-малко 10% на отношението между приходи и разходи  на дружеството на годишна база;
  • рентабилност – нарастване с най-малко 10% на приходите от продажби на годишна база; стабилност на собствения капитал на дружеството; ефективно управление активите и пасивите на дружеството;
  • финансова автономност – редовно изплащане задължения на дружеството и липса на поети нови задължения на годишна база;
  • спазване на всички правила и процедури, приети от съвета на директорите във връзка с дейността на дружеството и изпълнение на нормативни изисквания съобразно статута и правната идентичност на дружеството.

III.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Обезщетения при прекратяване на договорите с член на съвета на директорите, включително и договора за управление, независимо дали след изтичане на мандата или предсрочно не се дължат.

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите е изготвена от съвета на директорите, в съответствие с изискванията на чл.116в ал.1 от ЗППЦК и Наредба № 48/20.03.2013г. на КФН.

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите е приета с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2013г.