Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2022г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2022г.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за четвъртото тримесечие на 2022г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2022г.

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2022г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие със "Информация съгласно Приложение № 4" за 2022г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2022г.

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 31.08.2022 ОТ НЮ УЕБ МАРЕКТ АД

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 31.08.2022

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 25.08.2022

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2022г.

Шестмесечен финансов отчет за 2022г.

Уведомление на основание чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2022г.

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

"Уеб Медия Груп" АД финализира придобиването на "Уебкафе" ЕАД

Уведомление за финансово състояние за първото тримесечие на 2022г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 24.03.2022 от УД "Златен лев Капитал ЕАД" и УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД"

Съобщение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане - Уеб Медия Груп АД