"Уеб Медия Груп" АД e с капитал 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева.

Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 840 000 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всяка акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял.

Ценните книжа на "Уеб Медия Груп" АД се търгуват на "Българска фондова борса- София" АД - алтернативен пазар (BaSE market) - сегмент акции. ISIN кода на емисията е BG1100017059, а борсовия код е 45W.

Към 31.12.2015г. 40 861 броя акци са притежание на 74 акционери физически лица и
2 799 139 броя акци са притежание на 9 акционери юридически лица, съгласно списък издаден от "Централен депозитар" АД.

АКЦИОНЕРИ С ПРЯКО УЧАСТИЕ НАД 5% КЪМ 22.12.2014г.

"НЮ УЕБ МАРКЕТ" АД гр. София, ЕИК 201507193.

ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Иво Апостолов - 0 бр.

Красимир Тодоров - 0 бр.

Милослав Йосифов - 0 бр.