Регулирана информация е информацията, която дружеството разкрива, съгласно действащото законодателство. Такава информация представляват:

  • финансовите отчети - междинни /тримесечни/ финансови отчети за дейността - представят се в срок 30 дни от края на всяко тримесечието; междинни /тримесечни/ консолидирани отчети за дейността -представят се в срок 60 дни от края на съответното тримесечие; годишен финансов отчет за дейността - представя се в срок 90 дни от завършване на финансовата година и годишен консолидиран финансов отчет за дейността - представя се в срок 120 дни от завършване на финансовата година;
  • вътрешната информация - конкретна информация, отнасяща се до дружеството която не е публично огласена и огласяването й може да окаже съществено влияние върху цената на акциите на дружеството - представя се до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а ако то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването;
  • другата регулирана информация, която дружеството следва да разкрива в изпълнение изискванията на нормативната уредба, в определените съответни срокове.

Регулираната информация дружеството се разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор и на обществеността.

"Уеб Медия Груп" АД разкрива информацията на обществеността чрез финансово - информационния сайт fininfo.news.bg и уеб сайта на дружеството.

Обобщена ценова статистика за търговията с емитираните от дружеството ценни книжа може да бъде открита на интернет страницата на Българската фондова борса - София АД:http://www.bse-sofia.bg/.