Одитиран консолидиран годишен отчет за 2015г.

Одитиран годишен отчет за 2015г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2015г.

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2015г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2015г.

Междинен отчет за дейността през третото тримесечие на 2015г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през второ тримесечие на 2015г.

Междинен отчет за второ тримесечие на 2015г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2015г.

Материали и образец от пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Междинен отчет за първото тримесечие на 2015г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2015г.

Материали и образец от пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Междинен отчет за първото тримесечие на 2015г.