1. Юридическа форма на управление

- "Уеб медия груп" АД се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав.

2. Оперативно ръководство

Оперативното ръководство се осъществява чрез Мениджърско звено в 3-членен състав, което организира и отговаря за работата на:

  • Редакционен съвет - Главни редактори на медиите и ръководители на звена
  • Икономически отдел - маркетинг отдел и счетоводство
  • Отдел "Високи технологии, проекти и развитие"
  • Административен отдел