Одитиран консолидиран годишен отчет за 2017г.

Одитиран годишен отчет за 2017г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2017г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2017г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 02.01.2018

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 05.12.2017

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2017г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2017г.

Консолидиран шестмесечен отчет за 2017г.

Шестмесечен отчет за 2017г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Назначен е директор за връзка с инвеститорите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2017г.

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2017г.

Прекратен договор с директора за връзки с инвеститорите

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Покана за извънредно общо събрание на акционерите