Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2017г.

Консолидиран шестмесечен отчет за 2017г.

Шестмесечен отчет за 2017г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Назначен е директор за връзка с инвеститорите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2017г.

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2017г.

Прекратен договор с директора за връзки с инвеститорите

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Покана за извънредно общо събрание на акционерите