Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2019г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 24.04.2019

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 25.02.2019