Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2019г.

Одитиран годишен отчет за 2019г.

Уведомление за удължаване срока за обявяване на индивидуален одитиран годишнин финансов отчет за 2019г. до 31.07.2020

Уведомление за удължаване срока за обявяване на индивидуален одитиран годишнин финансов отчет за 2019г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2019г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2019г.

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2019г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2019г.

Уведомление за назначаване на прокурист

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2019г.

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Шестмесечен отчет за 2019г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2019г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Междинен отчет за първото тримесечие на 2019г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 24.04.2019

Уведомление за решение на Съвета на директорите

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 25.02.2019