Одитиран консолидиран годишен отчет за 2016г.

Одитиран годишен отчет за 2016г.

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2016г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2016г.

Актуализирани материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Актуализирана покана за извънредно общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2016г.

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2016г.

Консолидиран шестмесечен отчет за 2016г.

Шестмесечен отчет за 2016г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2016г.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Материали и образец от пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Междинен отчет за първото тримесечие на 2016г.

Промени в състава на съвета на директорите и представителството на дружеството

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите