Уведомление за стартиране процедура по обратно изкупуване на собствени акции от 01.09.2023г

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2023г.

Шестмесечен финансов отчет за 2023г.

"Уеб Медия Груп" АД учреди "Х КЛУБ" ЕООД

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за първото тримесечие на 2023г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 29.05.2023 от УПФ "ЦКБ - Сила"

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за финансово състояние за първото тримесечие на 2023г.

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за извънредно общо събрание на акционерите