Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2023г.

Одитиран годишен финансов отчет за 2023г.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за четвъртото тримесечие на 2023г.

Уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2023г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 22.12.2023 ОТ НЮ УЕБ МАРЕКТ АД

Уведомления по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 22.12.2023 от "Ню Уеб Маркет" АД

Оповестяване сключена сделка по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК с участие на заинтересовани лица

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2023г.

Уведомление промяна на дялово участие дъщерно дружество Уолфстон Студио ООД

Уведомление за продажба на дялове дъщерно дружество "РАДИО СТАНЦИЯ" EООД

Уведомление на основание чл. 114а

Уведомление за финансово състояние за трето тримесечие на 2023г.

Уведомление за стартиране процедура по обратно изкупуване на собствени акции от 01.09.2023г

Консолидиран шестмесечен финансов отчет за 2023г.

Шестмесечен финансов отчет за 2023г.

"Уеб Медия Груп" АД учреди "Х КЛУБ" ЕООД

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за първото тримесечие на 2023г.

Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 29.05.2023 от УПФ "ЦКБ - Сила"

Материали и образец от пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите

Уведомление за финансово състояние за първото тримесечие на 2023г.

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите

Материали и образец от пълномощно за участие в извънредно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Покана за извънредно общо събрание на акционерите