Уведомление за вписване увеличението на капитала

Съобщение за приключила подписка за увеличаване капитала

Съобщение за публично предлагане (съобщение по чл.92A от ЗППЦК) - 11.10.2014

Проспект за публично предлагане на акции: Документ за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ, Резюме, Декларации - 11.10.2014

Актуализиран регистрационен документ - 31.12.2006 г.