Съветът на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе на 15.02.2024г. в гр.София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие са достъпни в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2024г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта и www.infostock.bg.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (portal.registryagency.bg) под номер  20240104150318. ЕИК на дружеството е 131387286.