Съветът на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе на 27.10.2022 г.в гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20 ет.10 от 11ч.

Поканата, материалите за заседанието и образец на пълномощно за участие са достъпни в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2022г.

Поканата за общото събрание е достъпна и на сайта www.infostock.bg.

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър (www.brra.bg) под номер  20220926114332. ЕИК на дружеството е 131387286.