СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) акции на "Уеб Медия Груп" АД по чл. 89л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

ОПИСАНИЕ

На свое заседание от 01.02.2022 г. Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД на основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), взе решение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000(пет милиона) акции с 60 (шестдесет) дни, или до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Пълният текст на съобщението може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и от сайта infostock.bg.