Приетите решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 18.01.2010 г. за освобождаване от състава на директорите на г-н Стоян Иванов Георгиев и избор на нов член на Съвета на директорите г-н Милослав Йосифов Йосифов са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под N201026150509.

Вписването на решенията, приети на извънредното Общо събрание на акционерите, може да бъде намерено в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2010 г., както и в сайта www.fininfo.news.bg.