На 19.03.2011 г. е падежа за изплащане на дванадесето лихвено плащане по облигационния заем на дружеството-емисия 2008 г. ISIN: ВG 2100006084.

Плащането на лихвата ще се извърши чрез "Централен депозитар" АД, съгласно сключен договор.

Право да получат плащане на лихвата имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД един работен ден преди датата на плащането - 18.03.2011 г.

Пълният текст на уведомлението до КФН, БФБ - София и до всички заинтересовани лица може да бъде свален от рубриката За WMG - Регулирана информация - 2011, както и от финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.