Във връзка с оповестеното решение на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД на 18.04.2011 г. да упражни опцията за обратно изкупуване на дълговите ценни книжа преди падежа, като изкупи цялата непадежирана част от облигационния заем на дружеството - емисия 2008 г. ISIN:BG2100006084, Ви уведомяваме, че:

Право на лихвено плащане за периода 19.03.2011 г. - 17.04.2011 г. и право на плащане на опцията за предсрочно погасяване ще имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД един работен ден преди датата на плащането - 15.04.2011 г.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриките За WMG - Регулирана информация - 2011 г., За WMG - Облигационна емисия, както и на сайта  www.fininfo.news.bg.