Уеб Медия Груп АД-София свиква ОСА на 31.05.2007 год. от 15.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1, залата на Интрансмаш Инженеринг АД при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.

Проект за решение: Печалбата на дружеството в размер на 3 029.06 лв. да се разпредели, както следва:

За фонд Резервен 10% - 303.00 лв;

Останалата печалба в размер на 2 726.06 лв. да остане като неразпределена печалба
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2007 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2007 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 15.05.2007 год.