На 22 май 2008 година от 10:00 часа на основание чл. 223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква редовно годишно събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40.

Материали за общото събрание:

Покана за Общото събрание

Доклад за дейността

Финансов отчет и одиторски доклад за 2007 година

Доклад на директор за Връзки с инвеститорите