На 18.04.2011 г. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД ще упражни опцията за обратно изкупуване на дълговите ценни книжа преди падежа, като изкупи цялата непадежирана част от облигационния заем на дружеството - емисия 2008 г. ISIN:BG2100006084 на цена 102% от номинала, при спазване изискванията и условията залегнали в проспекта за емитиране за заема и приетите решения от извънредното общо събрание на облигационерите, проведено на 16.09.2010 г.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриките За WMG - Регулирана информация - 2011 г., За WMG - Облигационна емисия, както и на сайта  www.fininfo.news.bg.