Във връзка с излезли публикации в някои медии, че дружеството е продало притежаваните Интернет сайтове NEWS.bg, TOPSPORТ.bg , MONEY.bg, LIFESTYLE.bg, VSI4KO.bg и др. на LIVEMEDIA, уведомяваме, че информацията е Н Е В Я Р Н А .

" У Е Б  М Е Д И Я  Г Р У П " АД не е продало нито един от притежаваните от дружеството Интернет сайтове.
Относно публикации за придобити акции от капитала на " У Е Б  М Е Д И Я  Г Р У П " АД, уведомяваме, че до настоящия момент в дружеството не е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството за придобити или прехвърлени акции от капитала му, съгласно изискванията на чл.145 от ЗППЦК.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката За WMG  - Регулирана информация - 2011 г., както и от сайта  www.fininfo.news.bg