Решението на извънредното общо събрание на акционерите за промени в състава на съвета на директорите и решението на съвета на директорите за промяна представителството на дружеството са вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под номер 20160121113651.

Пълният текст на уведомлението  можете да намерите в рубликата За WMG - Регулирана информация - 2016г. и www.fininfo.news.bg.