На свое заседание проведено на 09.05.2012 година, съвета на директорите на "Уеб Медия Груп" АД прие решение за свикване редовно годишно общо събрание на акционерите 18.06.2012 г.

Документът може да бъде изтеглен от рубриката: За WMG  - Регулирана информация - 2012 г., както и от сайта www.fininfo.news.bg.