На 25.07.2019г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през първо тримесечие на 2019г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2019г., както и на сайта www.fininfo.news.bg и www.infostock.bg.