На 28.02.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен отчет за дейността през четвъртото тримесечие на 2021г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката: Инвеститори - Регулирана информация - 2021г., както и на сайта www.infostock.bg.