На 27.05.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2022г.

С представени на 03.06.2022 декларации на представляващите и съставител на финансовия отчет.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2022г., както и на infostock.bg.