На 30.09.2020г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен финансов отчет и междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2020г.

Пълният комплект представени документи може да бъде намерен в рубриката Инвеститори - Регулирана информация - 2020г., както и на сайта www.fininfo.news.bg и на,

Kонсолидиран междинен отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2020г. - infostock.bg

Междинен отчет за първото тримесечие на 2020г. - infostock.bg