Увеличението на капитала на "Уеб Медия Груп" АД от 1 420 000лв. на 2 840 00лв. в вписано в търговския регистър.

Увеличението на капитала от 1 420 000лв. на 2 840 00лв. чрез издаване на 1 420 000 броя поимени безналични обикновени акции с право на глас с номиналан стойност 1 лев всяка, е в вписано в търговския регистър.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерено на За WMG  - Регистрационен документ както и на сайта www.fininfo.news.bg.