Увеличението на капитала на "Уеб Медия Груп" АД от 2 840 000лв. на 7 840 000лв. в вписано в търговския регистър.

Увеличението на капитала от 2 840 000лв. на 7 840 000лв. чрез издаване на 5 000 000 броя поимени безналични обикновени акции с право на глас с номиналан стойност 1 лев всяка, е в вписано в търговския регистър.

Пълният текст на уведомлението може да бъде намерено на Инвеститори - Регистрационен документ както и на сайта infostock.bg.