На 18.04.2011 г. "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД упражни опцията за обратно изкупуване на дълговите ценни книжа преди падежа, като изкупи цялата непадежирана част от облигационния заем емитиран от дружеството - емисия 2008г. ISIN:BG2100006084.

Лихвено плащане за периода 19.03.2011г.-17.04.2011г. и плащане на опцията за предсрочно погасяване получиха притежателите на облигации, вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД на 15.04.2011г.

Пълният текст на уведомлението може да бъде видян в рубриката За WMG - Регулирана информация - 2011 г., за WMG - Облигационна емисия, както и от сайта www.fininfo.news.bg.